Меню
Вашите продукти

Общи условия на сайта

в сила от 16.01.2023 година

Последно изменение на 16.01.2023 година

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ  И ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.KADENAS.BG, ОТ „КАДЕНАС“ ЕООД, ЕИК 203031533 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на интернет магазина WWW.KADENAS.BG и „Каденас“ ЕООД и важат за клиенти физически лица (наричани за краткост  „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до сайта, администриран от нас.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 "КАДЕНАС" ЕООД , ЕИК 203031533, със седалище и адрес на управление:  област Пловдив, с. Бегово, ул. "11-та" № 9, представлявано от Георги Милков Бадучев (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“), администрира и управлява интернет магазин  с адрес WWW.KADENAS.BG - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

Чл. 4 Можете да се свържете със "Каденас" ЕООД по следния начин:

(1) чрез телефон:  +359888730960

(2) чрез имейл:  sales@kadenas.bg

(3) чрез писмо до адрес:  гр.Пловдив, ул.Севастопол 44

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III. ДЕФИНИЦИЙ

Чл.5. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата / WWW.KADENAS.BG / на своя компютър.

/1/ Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други действия, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

/2/. Интернет магазина  / WWW.KADENAS.BG / е собственост на „Каденас“ ЕООД  .

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.6 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „КАДЕНАС“ ЕООД предоставя услуги на потребителите посредством Интернет магазина на WWW.kadenas.bg.  Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи“ , попълването на изискваните лични данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от „Каденас“ ЕООД и натискане на бутона „изпрати“ е началото на търговските взаимоотношения между потребителя и „Каденас“ ЕООД. Приемайки Общите условия, потребителят, декларира, че се е запознал с приложените материали и документи отнасящи се до съответната стока, гаранционни и извънгаранционни условия, както и с особеностите в гаранционната политика и се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

/1/. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените  файлове на сървъра на WWW.KADENAS.BG

/2/. Продуктите, които се намират на интернет страницата на WWW.KADENAS.BG са демонстративен онлайн каталог на предлаганите стоки от търговеца.

/3/. След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава телефонно обаждане за потвърждение на поръчката с което се конкретизират всички детайли на поръчаната стока. Потвърждението на поръчката става в началото на следващия работен ден, ако е направена извън работно време, съответно в началото на следващата работна седмица, ако е направена в почивни дни/ събота, неделя и дните обявени за официални празници/.  С получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

Чл.7.  „КАДЕНАС“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. 

/1/ При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „Каденас“ ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер, като Клиента има право да се откаже от направената поръчка. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

/2/. Клиентът има право да промени поръчката си  или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на потвърждаването и.

Чл. 8 Уведомяване за отказ или промяна на поръчката 

8.1.  Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг, следва да стане в срока по чл.7, ал.2, по някой от посочените начини:

▪   чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;

▪   чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

▪   чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;

▪   чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу;

8.2.  Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

              СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ      

              СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

До  "Каданас" ЕООД, ЕИК 203031533, със седалище и адрес на управление:  област Пловдив, с. Бегово ул.“ 11-та“ № 9, представлявано от Георги Милков Бадучев, е-mail: sales@kadenas.bg, тел. +359888730960 или +35929964699

Адрес за изпращане на формуляра: гр.Пловдив, ул.Севастопол 44


Чл.9    Връщане на стоката

9.1. При отказ от поръчка на стока, както и при искане за връщане на стока или искане за замяна на стока, Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва, връща поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадения от "Каденас" ЕООД ,  документ за извършено плащане, издаден от Продавача или куриера, доставил стоката,  на адреса, посочен в  настоящите Общи условия.

9.2.  При връщане на продуктът Клиентът трябва да укаже на куриерската фирма, че желае услугата „Преглед на стоката“ от получателя, тъй като ние проверяваме и описваме в Протокол за оглед и оценка,  състоянието на стоката преди приемането й обратно.

9.3. Връщането на стоката е за сметка на Клиента. 

Чл.10   Основателност на отказа/искането за замяна

10.1. Правото на отказ и връщане, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от "Каденас" ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и/ или/ принадлежностите и аксесоарите към него са в цялост, заедно с документа за извършеното плащане на стоката и поемането на разхода за връщането,  Купувачът осигури връщането на продукта  в неговата оригинална опаковка, без следи от употреба при връщане веднага след получаване и преглед на стоката.

10.2. Правото на връщане на употребяван продукт, ще бъде уважено от „Каденас“ ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за връщане/отказ и замяна/, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоарите към него в цялост, заедно с документа за извършеното плащане на стоката и поемането на разхода за връщането,  Купувачът осигури връщането на продукта  без да е нарушена целостта/олющване, следи от удар, огънати калници, спукани гуми/ или във състояние, което е далеч от обичайното зацапване, протъркване на гумите, прах по омаслените части на велосипеда. 

Чл.11    Възстановяване на заплатена сума

11.1. При упражнено право на отказ/връщане/ и наличието на предпоставки за уважаването му, „Каденас“ ЕООД се задължава да възстанови  до 90%/деветдесет/процента от платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

11.2. Сумата, подлежаща на възстановяване по т.9,  включва 100%/сто/процента от заплатената от Клиента цена за стоката.

11.3. Продавачът има право да удържи процент от стойността преди връщането на съответна сума за намалената стойност на употребявания  Продукт в съответствие с направената оценка с Протокола за оглед и състоянието в което се връща употребявания продукт.

11.4.  Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ. Продавача възстановява до 90% от платената цена за стоката.

11.5. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

11.5.1  Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, от която е извършено плащането или чрез възстановяване на сумата по дебитната или кредитната карта, от която е било извършено плащането;

11.6.. При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, „Каденас“ ЕООД се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата/. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните точки на настоящите общи условия.

Извлечение от закона относно правото на отказ .

Чл.12 "КАДЕНАС" ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "Каденас" ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията по цвят на седалка, на рамка или минимална разлика в цвета като цяло. 

12.1.  Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в описанието на стоките да се съдържат грешки, за които "Каденас" ЕООД предварително се извинява на своите  потребители и клиенти.

12.2. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове. Всички цени на стоките  са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС . 

Чл.13 ДОСТАВКА 

13.1. Доставките се изпълняват в срок до 7 работни дни от куриерски фирма "Интерлогистика куриер"

13.2. „КАДЕНАС“ ЕООД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската фирма. „Каденас“ ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик, но се задължава да уведоми потребителя, веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската фирма. 

13.3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на посочените телефони за контакт  с „Каденас“ ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са в резултат на транспортирането на стоката, „Каденас“ ЕООД не носи отговорност за транспортното обслужване от куриерската фирма на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Каденас“ ЕООД  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

13.4. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Каденас“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

13.5. При установена от Клиентът дефектна стока до 24 часа и в случай че цялостния вид на стоката  не е нарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др., „Каденас“ ЕООД ще предприеме мерки тя да бъде подменена съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиента е упражнил правото си на отказ.

Чл.14 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

14.1. „КАДЕНАС“ ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на производителя и гаранционен срок на закупената от клиента стока. „КАДЕНАС“ ЕООД не е оторизиран сервиз за извършване на ремонти в гаранционните срокове. 

14.2. Гаранцията губи своята валидност при следните обстоятелства:

- загубена гаранция;

- неправилна експлоатация на дадения продукт;

- при опит за ремонт от сервиз, който не е посочен в гаранционната карта;

- гаранцията не покрива продукти с ограничен срок на годност, както и консумативи, които подлежат на износване;

Чл.15 ЦЕНИ

15.1. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и цена за доставка. Транспортът в рамките на Република България за покупки над 100лв. е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. kadenas.bg запазва правото си да променя без предупреждение публикуваната информация за стоки, услуги и техните цени. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл.16 Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в електронния магазин 

16.1. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл.17 Клиентът с направена регистрация, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Каденас“ ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

Чл.18 Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата kadenas.bg

Чл.19  Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Каденас“ ЕООД  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от kadenas.bg услуги; 

•    да уведомява незабавно „Каденас“ ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не извършва злоумишлени действия; 

•    да обезщети “Каденас“ ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез използване на сайта на онлайн магазина на kadenas.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Чл.20  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “КАДЕНАС“ ЕООД

Чл.21 „Каденас“ ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

Чл.22 „Каденас“ ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на kadenas.bg 

Чл.23 „Каденас“ ЕООД    има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Каденас“ ЕООД    да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Каденас“ ЕООД   не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW. kadenas.bg.

Чл.24 „Каденас“ ЕООД     след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

Чл.25 „Каденас“ ЕООД    не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Каденас“ ЕООД    във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Каденас“ ЕООД 

Чл.26 Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Чл.27 „Каденас“ ЕООД    има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

Чл.28. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Каденас“ ЕООД  , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@kadenas.bg  „Каденас“ ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги, включваща изпращане на смс или емейл за забравена количка от потребителя. Всички цели, за които „Каденас“ ЕООД   ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

Чл.29 „Каденас“ ЕООД   не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Каденас“ ЕООД    не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  „Каденас“ ЕООД . 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА  ВЕЛОСИПЕД ПРЕДОСТАВЯН на  право на регистрираните потребители в интернет   сайт www. kadenas.bg (НАЕМАТЕЛИ.

Настоящият документ  съдържа ОБЩИ  УСЛОВИЯ, според които „КАДЕНАС” ЕООД предоставя  Услуга на  своите  Клиенти/НАЕМАТЕЛИ„ Наем на велосипеди чрез своето приложение в www. kadenas.bg 

Тези ОБЩИ  УСЛОВИЯ обвързват всички НАЕМАТЕЛИ, ползващи  Услугата,  предоставяна чрез  интернет от „КАДЕНАС“ ЕООД

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл.1/1/Настоящите ОБЩИ    УСЛОВИЯ включват  отдаване  под  наем  на  велосипеди, наричани за краткост по-долу „ОБЩИ УСЛОВИЯ” установяват следното:

 /2/Извършване и управление на резервацията на  велосипед;

 /3/ Използване на  велосипеда, включващи следното:

- Изисквания към лицата, ползващи  велосипеди права, задължения и    отговорности на    НАЕМАТЕЛЯ    по    отношение    на горепосоченото;

/4/Проверка на  велосипеда преди ползване;

 /5/Други   условия,   свързани   с   използването   на  велосипеда. 

Чл.2 Настоящите ОБЩИ  УСЛОВИЯ съдържат  само най-важната информация и   условия, относно   резервирането   и   използването   на  велосипеди.  При резервиране  и  използване  на  велосипед НАЕМАТЕЛЯТ трябва да действа в съответствие с критериите за разумност, както и да гарантира, че действията, свързани с резервирането на   велосипед,  се  извършват  добросъвестно  и  велосипеда се  използва  правилно, както  и  че    велосипедът  се използва в съответствие с изискванията на НАЕМОДАТЕЛЯ от лице, което полага  необходимата  грижа  за  него,  в  съответствие  с  принципа  „Добър стопанин“

Чл.3 За всички  въпроси  във  връзка  с ДОГОВОРА, тези ОБЩИ УСЛОВИЯ или използването на е велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ може да се свърже с представителите на НАЕМОДАТЕЛЯ по: е-mail: sales@kadenas.bg, тел. +359888730960 или +35929964699 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл.31 Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство "Каденас" ЕООД е Администратор на личните данни. "Каденас" ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва,  "Каденас" ЕООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

31.1. „Каденас“ ЕООД    гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „Каденас“ ЕООД    защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Каденас“ ЕООД   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл.32 „Каденас“ ЕООД    се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „Каденас“ ЕООД    е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл.33 Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява настройки от потребителя, които би направил по време на посещението. Бисквитките са файлове, съхранени в браузъра на потребителя и се използват от повечето уебсайтове, за да помогне за персонализирането и подобряването на взаимодействието между сайта и клиента. Като продължавате да използвате този сайт вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 

Чл.34 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Каденас“ ЕООД    , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то  „Каденас“ ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Каденас“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.35  Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

            (1) За Продавача "Каденас" ЕООД :

            - чрез телефон:  +359888730960 или +35929964699;

            - чрез имейл:  sales@kadenas.bg

            - чрез формата за контакт в Сайта;

            (2) За Купувача:

            - чрез телефона, посочен от него в Поръчката

            - чрез имейл, посочен от него в Поръчката

- чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката

            Чл.36  Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.

X. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл.37 Органите, регулиращи дейността на "Каденас" ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите: 

- уебсайт: www.kzp.bg;

- тел.за контакт  0700 111 22

- ел. адрес:  info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg

- тел. за контакт 02/91-53-518

- ел. адрес: kzld@cpdp.bg 

- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


С използването на този сайт Вие се съгласявате с политиката за използване на "Бисквитки"!
Повече информация може да намерите в раздела „бисквитки“